Financieel reglement


Financieel reglement


1. Inleiding

De Kansspelautoriteit heeft FAIRSHARE Nederland B.V. (hierna: FAIRSHARE) overeenkomstig artikel 3 van de Wet op de kansspelen vergunning verleend voor het organiseren van ‘goede doelen loterijen’. De vergunning heeft een looptijd van vijf jaar.
De vergunning verplicht FAIRSHARE om de afdracht inzichtelijk te maken en daartoe een financieel reglement op te stellen. Het reglement vermeldt ten minste:
a. aan welke, met naam genoemde begunstigden de afdracht wordt uitgekeerd;
b. of de begunstigden al dan niet door de Belastingdienst zijn aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI);
c. welke procedures en criteria gevolgd worden bij het toevoegen of verwijderen van begunstigden;
d. welke verdeelsleutel of verdeelprocedure gebruikt wordt om de afdracht over de begunstigden te verdelen. Voorliggend document, het financieel reglement FAIRSHARE, voorziet in bovenstaande verplichtingen.
 

2. Afdracht loterijopbrengst

FAIRSHARE organiseert loterijen, waarvan de volledige opbrengst, met een minimum van 40% van de nominale waarde (hierna: afdracht) van de verkochte loten, ten goede komt aan doelen van algemeen belang. Daarvan komt ten minste 80% ten goede aan organisaties met een ANBI-status. FAIRSHARE keert maximaal 20% van de afdracht uit aan goede doelen die op eigen initiatief goederen of diensten ter beschikking stellen die door FAIRSHARE als prijzen kunnen worden gebruikt.
De door FAIRSHARE begunstigde goede doelen kunnen onder andere, maar niet uitsluitend, actief zijn op het gebied van cultuur, maatschappelijk welzijn, volksgezondheid, sport en lichamelijke vorming, humanitaire hulpverlening, mensenrechten en natuur en milieu. Begunstigde organisaties dienen volledige rechtspersoonlijkheid te bezitten.
FAIRSHARE maakt voor de te organiseren loterijen uitsluitend noodzakelijke kosten, dat zijn kosten die daarmee rechtstreeks verband houden en gerekend worden tot de normale bedrijfskosten. De kosten blijven beperkt door de te organiseren loterijen zonder winstoogmerk zo doelmatig en doeltreffend mogelijk te organiseren. Dat betekent onder andere dat eventuele provisie aan wederverkopers van loten beperkt blijft tot maximaal 10% van de nominale waarde van de door hen verkochte loten.
 

3. Stichting Beheer Loterijgelden Nederland

FAIRSHARE maakt bij het beheer en de verdeling van de opbrengst van de loterijen gebruik van de Stichting Beheer Loterijgelden Nederland. De stichting beheert en distribueert de opbrengst van de door FAIRHARE te organiseren loterijen. FAIRSHARE heeft hiertoe met de Stichting een beheersovereenkomst gesloten.
Het beheersen van eventuele financiële risico’s vormt een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van FAIRSHARE. Mede daarom zijn eventuele bedrijfsrisico’s losgekoppeld van de uitbetaling van prijzen aan deelnemers aan de loterijen en de afdracht aan goede doelen. De Stichting Beheer Loterijgelden Nederland beschermt de deelnemer aan de door FAIRSHARE te organiseren loterijen en de begunstigde goede doelen tegen een eventueel faillissement van de onderneming. Alle gelden die op de rekening staan van de Stichting vallen bij een eventueel faillissement buiten de boedel van FAIRSHARE. Daarmee wordt optimale bescherming aan de deelnemers en begunstigde goede doelen geboden.
 

4. Begunstigden Stichting Beheer Loterijgelden Nederland

Voorafgaand aan een door FAIRSHARE te organiseren loterij maakt FAIRSHARE bekend welke goede doelen daarmee gesteund worden.
In beginsel kan elk goed doel in aanmerking komen voor begunstiging. Als primaire voorwaarde geldt daarbij dat de Belastingdienst de organisatie heeft aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Ook moet een te begunstigen organisatie over volledige rechtspersoonlijkheid beschikken.
FAIRSHARE verwacht van de te begunstigen organisatie dat zij staat voor haar doel en zich daar volledig voor inzet. Het doel dat zij nastreeft is eenduidig en voor iedereen herkenbaar. Ook is de organisatie open en transparant.
De omvang van de organisatie en de tot nog toe behaalde omzet voor het goede doel is voor begunstiging minder relevant. Wel verwacht FAIRSHARE van te begunstigen organisaties dat zij efficiënt en effectief opereren.
 Het voortbestaan van de organisatie mag in beginsel niet afhankelijk zijn van de donatie(s) van FAIRSHARE. Niettemin wil FAIRSHARE enthousiaste en vernieuwende organisaties een boost geven bij het (verder) ontwikkelen en realiseren van haar doelstellingen. FAIRSHARE ondersteunt in dat verband graag organisaties met een thematische doelstelling, met een eigen, authentiek verhaal.
Organisaties die aan bovenstaande criteria voldoen kunnen zich voor begunstiging bij FAIRSHARE aanmelden. Afhankelijk van het gekozen thema, het eigen authentieke verhaal en de te verwachten opbrengst van de te organiseren loterijen bepaalt het bestuur van FAIRSHARE vervolgens of en, zo ja, wanneer een organisatie in aanmerking komt voor begunstiging.
Het bestuur van FAIRSHARE kan besluiten een eerder begunstigde organisatie uit te sluiten van verdere begunstiging. Een dergelijk besluit kan op de volgende gronden worden genomen:
 • De begunstigde organisatie besteedt de ontvangen afdracht(en) anders dan volgens het doel zoals in de statuten van deze organisatie is beschreven.
 • De begunstigde organisatie verkeert in surseance van betaling, dan wel faillissement.
 • De begunstigde organisatie schendt de belangen van FAIRSHARE of die van andere door FAIRSHARE begunstigde organisaties, dan wel dreigt dit te doen.
De verdeelprocedure voor de verdeling van de afdracht over de begunstigde goede doelen wordt bepaald door de deelnemers aan de loterij. Deelnemers kunnen zelf aangeven aan welk goed doel zij financieel willen bijdragen, waardoor zij ‘geoormerkt’ meespelen. Dit houdt in dat de afdracht aan de begunstigde goede doelen naar evenredigheid van die geoormerkte verkochte loten plaatsvindt. Van de overige deelnemers wordt minimaal 40% van de opbrengst van de georganiseerde loterijen verdeeld over de goede doelen die door de loterijen wordt ondersteund. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de verplichting van artikel 12 van de vergunning.
Op de websites van FAIRSHARE (www.fairsharenederland.nl, www.care-a-lot.nl, www.lotofhappiness en op www.startlot.nl) wordt een overzicht bijgehouden van de door FAIRSHARE begunstigde goede doelen, zodat de deelnemers aan de loterijen altijd een actueel overzicht hebben van de goede doelen die een afdracht van de loterij ontvangen.
De volgende goede doelen worden door een van de loterijen van FAIRSHARE ondersteund:
 
 • Stichting Kinderen op één
 • Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa)
 • Stichting Make-A-Wish Nederland
 • Stichting Gezond Geboren (Strong Babies)
 • Stichting CliniClowns Nederland
 • Stichting ALS Nederland
 • Stichting Voeding Leeft
 • Stichting Opkikker
 • Stichting BIO Kinderrevalidatie
 • Stichting Nationaal Huidfonds
 • Nationaal MS Fonds
 • Team Alzheimer
 • Support Casper, Stichting Overleven met Alvleesklierkanker
 • Nationaal Ouderenfonds
 • Stichting Vier het Leven
 • Stichting OOPOEH
 • Stichting Duchenne Parent Project
 • Stichting Fonkel
 • WereldOuders
 • Stichting van het Kind
 • Borstkankervereniging Nederland
 • Stichting ParkinsonFonds
 • Stichting De Special Social Club
 • Stichting Villa Pinedo 
 • Stichting Eyecare foundation
 
 
De Stichting Beheer Loterijgelden Nederland is namens FAIRSHARE verantwoordelijk voor correcte donatie aan de goede doelen die verbonden zijn aan de door FAIRSHARE te organiseren loterijen.
De Stichting Beheer Loterijgelden Nederland maakt de afdracht van een door FAIRSHARE te organiseren loterij na afsluiting daarvan, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk drie maanden na afloop van elk kalenderjaar, over aan de daarmee begunstigde goede doelen.
 
Dit financieel reglement is op 31 augustus 2022 door het bestuur vastgesteld en op 1 oktober 2022 in werking getreden. De lijst met goede doelen is laatst gewijzigd op 19 maart 2024.
 


De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit.
logo-one_community
Sitemap

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen