DISCLAIMER 

FAIRSHARE Nederland B.V. (Kamer van Koophandel: 64769542), hierna te noemen FAIRSHARE (‘Loterij’), verleent u hierbij toegang tot Lot of Happiness (www.lotofhappiness.nl) ("de website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen. FAIRSHARE behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

FAIRSHARE spant zich in om de inhoud van de Lot of Happiness website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht, is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van FAIRSHARE.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met FAIRSHARE en/of Lot of Happiness. 


Links met andere websites

Op de website van Lot of Happiness kunnen links naar andere websites van derden te vinden zijn. Lot of Happiness zal geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties wanneer u die websites bezoekt. We raden u daarom altijd aan om het privacy statement van de betreffende website goed te lezen.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij FAIRSHARE.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FAIRSHARE, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Ongevraagd ingestuurde ideeën

In het geval dat u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "materialen") op deze website plaatst of deze stuurt naar FAIRSHARE, en/of Lot of Happiness via e-mail of anderszins, zal FAIRSHARE en/of Lot of Happiness gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn. De Loterij zal niet gehouden zijn de betreffende materialen geheim te houden.  

U vrijwaart hierbij FAIRSHARE en Lot of Happiness ter zake van alle schade en kosten die FAIRSHARE en Lot of Happiness lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden indien het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.


Nietigheid

Is of wordt deze disclaimer gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte gelden. Het ongeldige gedeelte wordt dan gelezen als voorwaarden die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze disclaimer, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit.
logo-one_community
Sitemap

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen